موسسه دین پژوهی بشرا

تاریخچه ما
مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا، مؤسسه‌ای خصوصی و مستقل از جریانات و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و با مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی است و با اتکال بر خدای قادر متعال و با همت بنیان‌گذاران و دیگر افراد دغدغه‌مند اهداف خود را پی می‌گیرد.
مؤسسه بشرا، با رویکرد بازاندیشی دینی برای ارائة صورت‌بندی نوینی از مفاهیم و فهم‌های دینی، متناسب با نیازهای عصر جدید در اواخر سال 1382 در تهران و قم آغاز به کار کرد و در تاریخ 12/3/83 اساسنامه خود را با شمارة 16679 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانید.

رسالت و مأموریت سازمانی:

مؤسسه دين پژوهي بشرا، با هدف انجام پژوهش‌هاي كارآمد و اثربخش در چهار حوزه‌ي 1. روحانيت، 2. اخلاق، 3. نيايش، 4. و نيازهاي عاجل در حوزه‌هاي دين پژوهي،‌ با تأكيد بر جنبه‌های؛ الف) كاربردي، ب) راهبردي ، ج) فراملي و جهاني دين،‌ و د) مشتركات اديان، از طريق شناخت چالش‌ها و خلأهاي موجود در اين حوزه و بهره‌گيري از پژوهشگران مجرب و كارآمد، و بهره‌مندي از ساير امكانات تأسيس گرديده است.

اهداف خرد مؤسسه:

1.پژوهش پيرامون روحانيت و متوليان امر دين (با تأكيد بر بررسي هاي مربوط به نهاد روحانيت، شناسايي جريان‌هاي موجود و كاركردهاي ذاتي و عرضي روحانيت) به منظور پي‌ريزي شالوده هاي مطلوب و قابل توسعه.
2. پژوهش پيرامون نيايش و ظرفيت هاي فردسازي و جامعه پردازي آن (با تكيه بر ابعاد بين الادياني و جهاني) به منظور
توسعه معارف و ترويج فرهنگ نيايش.
3. پژوهش پيرامون اخلاق (با تأكيد براخلاق شهروندي، اخلاق حرفه‌اي، اخلاق جهاني) به منظور برجسته‌سازي نظام اخلاقي اسلام در زمينه‌هاي ياد شده و تدوين منشورهاي اخلاقي مورد نياز
4. شناسايي و پژوهش پيرامون مهم‌ترين پرسش‌ها، چالش‌ها، خلاءها، فرصت‌ها، و تهديدهاي جامعه اسلامي در حوزه مسائل ديني، به منظور فراهم آوردن پاسخ هاي مناسب و ارائه راه كارها و راهبردهاي اثربخش و كارآمد.
5. شناسايي جريان‌ها و گفتمان‌هاي موجود در عرصه فرهنگ و دين با تأكيد بر جريان‌ها و گفتمان‌هاي غالب، به منظور تقويت و نظام‌مند كردن جريان‌ها و گفتمان‌هاي مطلوب.
6. جستجوي تازه‌ترين دستاوردهاي علمي و معرفتي در حوزه مطالعات ديني، به منظور آگاهي از جديدترين رويكردهاي روش‌شناختي و كسب آخرين دستاوردها در حوزه دين پژوهي.
7. اطلاع رساني و نشر نتايج حاصل از مطالعات و تحقيقات مؤسسه و ديگر پژوهشگران، با تأكيد بر جديدترين يافته‌ها، به منظور توسعه معارف ديني و فرهنگي.
8. برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در حوزه‌هاي تخصصي مؤسسه، به منظور انتقال تجربيات و يافته‌ها و تربيت كادر.
9. استفاده از پژوهشگران كارآمد، امين، خلاق، متعهد و داراي طراوت ذهني و نشاط علمي.

مؤسسه دین پژوهی بشرا

مؤسسه دین پژوهی بشرا از طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه‌های:
• اخلاق (حرفه‌ای، شهروندی و جهانی)
• نیایش (تمامی موضوعات مرتبط)
• روحانیت (تمامی موضوعات مرتبط)
که حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، استقبال می‌کند:
• کاربردی و ناظر به نیازهای جمهوری اسلامی ایران
• راهبردی و ناظر به تبیین خطوط اساسی و مباحث شناختی و نظامات دینی
• فراملی و ناظر به جنبه‌های جهانی دین
• ناظر به بررسی‌های تطبیقی و مشترکات ادیان

الف) در حوزة روحانیت:
طرح تدوین دانشنامه روحانیت
طرح جریان‌شناسی نهاد روحانیت در دورة معاصر
طرح شناسایی گفتمان‌ها و خرده‌گفتمان‌های موجود در روحانیت
طرح بررسی کارکردهای روحانیت
مطالعات تطبیقی دربارة متولیان امر دین در اسلام و دیگر ادیان
مطالعات آسیب‌شناختی و آینده‌پژوهی درحوزة روحانیت
برگزاری همایش و نشست‌های علمی ـ تخصصی دربارة روحانیت
ایجاد کتابخانة تخصصی دربارة روحانیت

ب) در حوزة نیایش:
طرح تدوین جایگاه نیایش در قرآن
جستارهایی در مفاهیم نیایش‌های قرآن
مطالعات جامع و نظام‌مند دربارة معارف ادعیه
برگزاری همایش و نشست‌های علمی ـ تخصصی دربارة نیایش
ایجاد کتابخانة تخصصی دربارة نیایش

ج) در حوزة اخلاق:
طرح تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، صنوف و حرفه‌ها، و اقشار اجتماعی
طرح تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای روحانیت
مطالعه پیرامون اخلاق شهروندی و اخلاق جهانی و اخلاق محیط زیست
مطالعه پیرامون مکاتب اخلاقی فضیلت‌گرا، تکلیف‌گرا و نتیجه‌گرا
مطالعه پیرامون فلسفة اخلاق و رشته‌های برآمده از آن (فرا اخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی)
جایگاه اخلاق در منظومه معارف دین و در دینداری
تولید و نشر مجلة تخصصی در حوزة اخلاق (فصلنامة حیات معنوی)
ایجاد کتابخانة تخصصی دربارة اخلاق

د) کلیات:
طرح تدوین بایدها و نبایدهای قرآنی
طرح تدوین اهداف و سیاست‌های توسعه فرهنگ قرآنی
طرح تدوین شاخصه‌های جامعه تراز اسلامی
طرح مطالعات تطبیقی در مشترکات ادیان توحیدی

فهرست