از مدینه تا مدینه | قسمت چهارم: فعالیت‌های امام حسین(ع) در مکه

بشراآنلاین : از نظر تربیت‌شدگان راستین مکتب اسلام و تشیع، دیکتاتوری، سرکشی، ستم‌پیشگی، بدی در حق مردم، از میان بردن انسجام ملی، تصاحب قدرت به زور، حکمرانی بر مردم بدون رضایت آن‌ها، چنگ اندختن به ثروت‌های عمومی و تخصیص آن به گروه‌های خاص، کشتن نیکان و واگذاردن اشرار و بدسیرتان، از ویژگی‌های معاویه و – زمامداران ناصالح- است که موجب دوری از رحمت خداوند می‌شود.