از مدینه تا مدینه | قسمت پنجم: رخدادهای کوفه در زمان حضور مسلم

بشرا آنلاین : نظر و رفتار توده‌های مردم و بخشی از بزرگان آن‌ها در شرایط عادی را نمی‌توان مبنای پیش‌بینیِ عملکرد آن‌ها در شرایط سخت و زیر فشار ارزیابی کرد. رخداد کوفه نشان داد که اکثریت مردم هرگاه آزاد گذاشته شوند و مورد آزار و شکنجه قرار نگیرند گرایش به حق و حکومت صالحان دارند و هرگاه در تنگنا و رنج و سختی قرار گیرند ناگزیر به حکومت جباران تن می‌دهند و با آن همکاری می‌کنند.